Technická infrastruktura pro Sluneční stráň

Jelikož se v dané oblasti ani v její těsné blízkosti nenacházely žádné inž. sítě s dostatečnou kapacitou pro možnost připojení Sluneční stráně, bylo nutné jejich kompletní vybudování. Po důkladném průzkumu na místě samém jsme zvolili ve spolupráci s Projekční kanceláří pro pozemní stavby Ing. Jana Kopsy, ulice Vrbová 655, 56201 Ústí nad Orlicí tyto varianty připojení Sluneční stráně na zdroje vody, el. energie, odkanalizování a vyřešení dopravní obslužnosti a způsobu vytápění jednotlivých rodinných domků:

Vodovod:
Napojení na stávající vodovodní řád DN 100 z litiny je provedeno v místní komunikaci, odkud je veden nový vodovodní DN 100 při okraji této komunikace až ke Sluneční stráni a dále v nově vybudovaných komunikacích nového sídliště RD. Při kraji sídliště jsou vybudovány požární hydranty DN 80, které současně slouží k odvzdušňování a odkalování vodovodu. Z tohoto nového vodovodního řádu jsou vybudovány vodovodní přípojky DN 5/4 pro jednotlivé rod. domky a to navrtacím pasem s ventilem a zemní soupravou. Posléze budou zavedeny až k vodoměrům do vodoměrné šachty nebo ve sklepě nových RD.

Kanalizace:
Vzhledem k tomu, že v obci Knapovec není dosud vybudována žádná kanalizace ani centrální čistírna odpadních vod, je navrženo odkanalizování lokality oddílnou kanalizací s centrální čistírnou odpadních vod.
Dešťové vody z plánované komunikace budou odvedeny uličními vpustěmi přímo do dešťové kanalizace.
Dešťové vody z každého rodinného domku budou napojeny kanalizační přípojkou přímo do dešťové kanalizace.
Splaškové vody z jednotlivých rodinných domků budou napojeny kanalizační přípojkou přímo do splaškové kanalizace a odvedeny k přečištění do CČOV a odtud do „Knapoveckého“ potoka
Lokalita Sluneční stráň bude tedy první v místní městské části Knapovec, která bude mít komfort centrálního odkanalizování a čištění odpadních vod stejný jako v samotném městě Ústí nad Orlicí. Budoucím stavebníkům tedy odpadá jakákoliv starost o splaškové a dešťové vody. Žádná starost o čističku nebo septik.

CČOV:
K přečištění splaškových vod z plánovaných 16RD byla vybudována centrální čistírna odpadních vod typu TOPAS 75 PF. CČOV je řešena jako samostatná plastová nádrž o rozměrech 2,0 x 4,18 x 2,95m. Systém TOPAS využívá výhod kontinuálního a diskontinuálního průtoku aktivační nádrže a pracuje na principu biologického čištění odpadní vody aktivovaným kalem ve vznosu.

Přípojka VN:
Napojení na VN 825 je provedeno přes odpínač umístěným na sloupu dále zemním kabelovým vedením 35kV v délce cca 630m ukončeného v nové betonové trafostanici BETOBAU. Dále kabelovým rozvodem NN přes 10 kabelových skříní kabelem AYKY 3y120+70mm s vývodem do stávající sítě NN v délce cca 500m. Kabelové skříně jsou umístěny na hranici jednotlivých stavebních pozemků. Na jednotlivých přípojkách je rezervován příkon jističe před elektroměrem 16x 3 x 32,0 A +1x 3x25A pro ČOV (pro napěťovou hladinu NN) nebo kW v místě připojení.

Komunikace:

Místní obslužná komunikace je vybudována v délce 118 + 197m (= 315 m) s vozovkou dvousměrnou v šířce 6,0 m a s oboustrannými zatravněnými krajnicemi v šířce 2,0 m, na kterých lze v budoucnosti vybudovat chodníky (zatím prostor pro odklizení sněhu).
Napojení je provedeno přes nový propustek na stávající místní komunikaci spojující obce Knapovec – Ústí nad Orlicí Oldřichovice (kolem letiště) na parc. č. 1154/11. Na konci slepé komunikace je vybudována otočka ve tvaru „T“ pro možnost otáčení vozidel dopravní obsluhy.

Veřejné osvětlení:
V prostoru nové lokality Sluneční stráň je osazeno 10 nových osvětlovacích stožárů obecního osvětlení – 6ks ve větvi C a po dvou ve větvích A a B. Jsou použity paticové žárově pozinkované stožáry, které jsou kotveny do betonových patek. Na stožárech jsou osazena svítidla EP 70W SHC napojená kabelem CYKY 3Cx1,5 v trubce Monoflexze stožárové svorkovnice za pojistkou. Stožárová výzbroj je v krytí IP2x min. Pro napojení svítidel jsou použity kabely CYKY 5x6 uložené v zemi. Souběžně s napájecím kabelem bude položen zemnící pásek FeZn30/4. Zemění je napojeno kulatinou FeZn10 na zemnící svorku osvětlovacích stožárů. Jištění jednotlivých větví je jističi LSN v rozvaděči veřejného osvětlení. Rozvaděč veřejného osvětlení RVO je navržen jako typový pilíř DCK Holoubkov RVO S1+100/PKP8P/SHC6M. Součástí sestavy je přípojková skříň, rozvaděč měření, rozvaděč pro vývody 6x + ovládání jednotlivých větví soumrakovým a časovým spínačem. Čidlo soumrakového spínače je instalováno na boční straně hlavního rozvaděče.

Vytápění:

Rodinné domky budou vytápěny dle zásad nízkooenergetického a pasivního způsobu vytápění. Znamená to, že budou vytápěny tepelnými čerpadly, solární energií nebo rekuperačními jednotkami doplněné s možností přítopu elektrickou energií nebo tuhými palivy (dřevem, dřevěnými briketami, dřevěnými pilinami – mimo uhlí a koksu a mimo topných olejů).

Realizace:

Na výstavbu technické infrastruktury bylo vypsáno výběrové řízení, ve kterém bylo osloveno celkem 8 nejvýznamnějších firem zabývající se tímto typem výstavby z okruhu cca do 60km. Mezi hlavními požadavky bylo mino jiné schopnost dodání stavby na „klíč“, rychlost výstavby, potřebná oprávnění k výstavbě vodních děl, komunikací a předložení referencí. Po důkladném vyhodnocení výběrového řízení byla vybrána místní firma ABV s.r.o. se sídlem Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí. www.abv-uo.cz

Doufáme, že se nám společně s Vámi, budoucími stavebníky, podaří vytvořit novou moderní lokalitu respektující zájmy obce v rozvoji moderního způsobu bydlení s minimálními zásahy do okolní krajiny.