Postup při výstavbě technické infrastruktury

Vodovod:
Dne 30.6.2008 byl vybudován protlak pod místní komunikací, ve kterém bude umístěn hlavní přivaděč nového vodovodu DN110.
Dne 14.7.2008 byly zahájeny stavební práce na hlavním přivaděči vodovodu DN110 pro novou lokalitu.
Dne 18.7.2008 byl nový vodovodní přivaděč připojen na stávající obecní litinový vodovod.
Dne 4.8.2008 byl na novém vodovodním přivaděči umístěn v v prostoru místního fotbalového hřiště v nejnižším místě nového vodovodu kalník (hydrant) pro možnost jeho „vypuštění“.
Dne 5.8.2008 byl nový vodovodní přivaděč doveden až na hranici nové lokality. V tento den byly také zahájeny výkopové práce na dalším pokračování vodovodu. Byl zde umístěn nový požární hydrant.
Dne 6.8.2008 byl vodovod poprvé zavodněn. Byl naměřen velice příznivý tlak 0,65MPa. Vodovod byl poté zkušebně natlakován na 1MPa pro zjištění případných úniků tlaku. Zkouška dopadla pozitivně. Přivaděč je tedy připraven pro použití.
Dne 12.8.2008 započaly současně s výstavbou oddílné kanalizace v prostoru plánované komunikace také výkopové práce spojené s trasou nového vodovodu. Tyto tři stavby budou umístěny v jednom výkopu.
Předpokládaný termín kompletního dokončení vodovodu včetně jednotlivých přípojek ke stavebním parcelám je srpen-září 2008.

Oddílná kanalizace:
Dne 30.6.2008 byly vybudovány dva protlaky pod místní komunikací, ve kterých bude umístěna splašková a dešťová kanalizace. Bude se jednat o první veřejnou oddílnou kanalizaci v Knapovci.
Dne 8.8.2008 byly zahájeny stavební práce na budování hlavní trasy oddílné kanalizace od již provedených protlaků pod původní místní komunikací směrem k nové lokalitě.
Stavební práce nabraly velmi vysoké tempo a dnes (18.8.2008) můžeme říci, že máme 75% výstavby oddílné kanalizace včetně přípojek k jednotlivým parcelám hotových.
Předpokládaný termín dokončení oddílné kanalizace včetně jednotlivých přípojek ke stavebním parcelám je srpen-září 2008.

ČOV:

Výstavba centrální čistírny odpadních vod započne po vybudování vodovodu a oddílné kanalizace. Bude se jednat o první veřejnou centrální čistírnu v Knapovci. Předpokládaný termín dokončení výstavby centrální čistírny odpadních vod je jaro 2009.

Přípojka VN:

V současné době (15.7.2008) jsou již kompletně dokončeny všechny stavební práce spojené s připojením nové lokality k distribuční síti ČEZ Distribuce. Nové připojení zabezpečí nové lokalitě zásobování dostatečným příkonem elektrické energie. Byla vybudována úplně nová přípojka VN spolu s novou trafostanicí BETONBAU. K jednotlivým stavebním parcelám byly vybudovány nové NN rozvody ukončené deseti kabelovými skříněmi. Vše úspěšně prošlo revizí a zkušebním provozem. Na tuto stavbu bylo 16.7.2008 vydáno kolaudační rozhodnutí. Od tohoto data je tedy možné napojení jednotlivých stavebních parcel k energetické 
soustavě.

Komunikace:

Dne 28.7.2008 se započalo s odstraňováním ornice z celého prostoru plánové trasy komunikace.
Dne 5.8.2008 byla kompletně dokončena skrývka ornice z celého prostoru plánované trasy komunikace.
Dne 7.8.2008 byl v prostoru budoucího nového napojení nové komunikace na původní místní komunikaci vybudován nový propustek
Výstavba komunikace bude dále pokračovat až po kompletním vybudování vodovodu a oddílné kanalizace. Předpokládaný termín kompletního dokončení komunikace je jaro 2009.

Veřejné osvětlení:

Spolu s NN rozvody k jednotlivým parcelám byly položeny zemní napájecí kabely jednotlivých větví veřejného osvětlení CYKY 5x6. Souběžně s napájecími kabely byl položen zemnící pásek FeZn30/4. Kompletní dokončení veřejného osvětlení proběhne po kompletním vybudování oddílné kanalizace, vodovodu a komunikace. Předpokládaný termín dokončení veřejného osvětlení je jaro 2009. 

Postup při výstavbě technické infrastruktury

Vodovod:

Dne 30.6.2008 byl vybudován protlak pod místní komunikací, ve kterém bude umístěn hlavní přivaděč nového vodovodu DN110.
Dne 14.7.2008 byly zahájeny stavební práce na hlavním přivaděči vodovodu DN110 pro novou lokalitu.
Dne 18.7.2008 byl nový vodovodní přivaděč připojen na stávající obecní litinový vodovod.
Dne 4.8.2008 byl na novém vodovodním přivaděči umístěn v v prostoru místního fotbalového hřiště v nejnižším místě nového vodovodu kalník (hydrant) pro možnost jeho „vypuštění“.
Dne 5.8.2008 byl nový vodovodní přivaděč doveden až na hranici nové lokality. V tento den byly také zahájeny výkopové práce na dalším pokračování vodovodu. Byl zde umístěn nový požární hydrant.
Dne 6.8.2008 byl vodovod poprvé zavodněn. Byl naměřen velice příznivý tlak 0,65MPa. Vodovod byl poté zkušebně natlakován na 1MPa pro zjištění případných úniků tlaku. Zkouška dopadla pozitivně. Přivaděč je tedy připraven pro použití.
Dne 12.8.2008 započaly současně s výstavbou oddílné kanalizace v prostoru plánované komunikace také výkopové práce spojené s trasou nového vodovodu. Tyto tři stavby budou umístěny v jednom výkopu.
Předpokládaný termín kompletního dokončení vodovodu včetně jednotlivých přípojek ke stavebním parcelám je srpen-září 2008.

Oddílná kanalizace:
Dne 30.6.2008 byly vybudovány dva protlaky pod místní komunikací, ve kterých bude umístěna splašková a dešťová kanalizace. Bude se jednat o první veřejnou oddílnou kanalizaci v Knapovci.
Dne 8.8.2008 byly zahájeny stavební práce na budování hlavní trasy oddílné kanalizace od již provedených protlaků pod původní místní komunikací směrem k nové lokalitě.
Stavební práce nabraly velmi vysoké tempo a dnes (18.8.2008) můžeme říci, že máme 75% výstavby oddílné kanalizace včetně přípojek k jednotlivým parcelám hotových.
Předpokládaný termín dokončení oddílné kanalizace včetně jednotlivých přípojek ke stavebním parcelám je srpen-září 2008.

ČOV:
Výstavba centrální čistírny odpadních vod započne po vybudování vodovodu a oddílné kanalizace. Bude se jednat o první veřejnou centrální čistírnu v Knapovci. Předpokládaný termín dokončení výstavby centrální čistírny odpadních vod je jaro 2009.

Přípojka VN:
V současné době (15.7.2008) jsou již kompletně dokončeny všechny stavební práce spojené s připojením nové lokality k distribuční síti ČEZ Distribuce. Nové připojení zabezpečí nové lokalitě zásobování dostatečným příkonem elektrické energie. Byla vybudována úplně nová přípojka VN spolu s novou trafostanicí BETONBAU. K jednotlivým stavebním parcelám byly vybudovány nové NN rozvody ukončené deseti kabelovými skříněmi. Vše úspěšně prošlo revizí a zkušebním provozem. Na tuto stavbu bylo 16.7.2008 vydáno kolaudační rozhodnutí. Od tohoto data je tedy možné napojení jednotlivých stavebních parcel k energetické 
soustavě.

Komunikace:

Dne 28.7.2008 se započalo s odstraňováním ornice z celého prostoru plánové trasy komunikace.
Dne 5.8.2008 byla kompletně dokončena skrývka ornice z celého prostoru plánované trasy komunikace.
Dne 7.8.2008 byl v prostoru budoucího nového napojení nové komunikace na původní místní komunikaci vybudován nový propustek
Výstavba komunikace bude dále pokračovat až po kompletním vybudování vodovodu a oddílné kanalizace. Předpokládaný termín kompletního dokončení komunikace je jaro 2009.

Veřejné osvětlení:

Spolu s NN rozvody k jednotlivým parcelám byly položeny zemní napájecí kabely jednotlivých větví veřejného osvětlení CYKY 5x6. Souběžně s napájecími kabely byl položen zemnící pásek FeZn30/4. Kompletní dokončení veřejného osvětlení proběhne po kompletním vybudování oddílné kanalizace, vodovodu a komunikace. Předpokládaný termín dokončení veřejného osvětlení je jaro 2009.